Търг за отдаване под наем на помещения – 52.08 кв.м. в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ площ от 52.08 кв.м. в административна сграда в с.Ягодово за „Административни помещения“: