Търг за отдаване под наем на помещения – 41,44 кв.м. в с.Първенец

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 41,44 кв.м. на първи етаж в сграда в с.Първенец за „Лекарски кабинет“ :