Търг за отдаване под наем на помещения – 33,26 кв.м. в с.Оризари

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 33,26 кв.м. в сграда в с.Оризари за „Стоматологичен кабинет“ :