Търг за отдаване под наем на помещения – 31,94 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 31,94 кв.м. в сграда в с.Цалапица за „Офис и административни дейности“: