Търг за отдаване под наем на помещения – 31,32 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 31,32 кв.м. на първи етаж в масивна сграда в с.Златитрап за „Лекарски кабинет“: