Търг за отдаване под наем на помещения – 226 кв.м. в с.Кадиево

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 226 кв.м. в масивна сграда в с.Кадиево за „Стоматологичен кабинет“ :