Търг за отдаване под наем на помещения – 17,31 кв.м. в с.Браниполе

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения с обща площ от 17,31 кв.м. в едноетажна сграда в с.Браниполе за „Стоматологичен кабинет“ :