Търг за отдаване под наем на помещение – 9,84 кв.м. в с.Крумово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение „Обущарско ателие“ площ от 9,84 кв.м. в сграда в с.Крумово за „Търговска дейност“ :