Търг за отдаване под наем на помещение – 4.60 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с площ от 4.60 кв.м. на първи етаж в сграда в с.Златитрап за „Ремонт на електронна техника“: