Търг за отдаване под наем на помещение – 35.60 кв.м. в с.Първенец

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: офис, ведно с апартна-склад и чакалня с обща площ от 35.60 кв.м. в сграда в с.Първенец за „Офис-апаратна“: