Търг за отдаване под наем на помещение – 213,10 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост: помещение с обща площ от 213,10 кв.м. – първи етаж в сграда в с.Брестовица за „Шивашки цех“ :