Търг за отдаване под наем на ПИ – 480 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с площ 480 кв.м. в с.Устина за земеделски нужди :