Търг за отдаване под наем на ПИ – 4248 кв.м. в с.Оризари

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 4248 кв.м. в с.Оризари, местност „Кавак тарлъ“ за земеделски нужди: