Търг за отдаване под наем на ПИ – 3439 кв.м. в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост : ПИ с площ 3439 кв.м. в с.Ягодово, местност „Скобелица“/Съргичит/ за земеделски нужди :