Търг за отдаване под наем на ПИ – 2529 кв.м. в с.Първенец

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – публична общинска собственост: поземлени имоти с обща площ от 2529 кв.м. в с.Първенец, местност „Гюла бадемлика лесо“ за разполагане на спортно-образователни скаутски лагери:

Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №1198/13.10.2021г.