Търг за отдаване под наем на ПИ – 21382 кв.м. в с.Лилково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 21382 кв.м. в с.Лилково, местност „Забук“ за ползване като ливада, за паша: