Търг за отдаване под наем на ПИ – 202966 кв.м. в с.Крумово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ с площ 202966 кв.м. в с.Крумово за земеделски нужди :