Търг за отдаване под наем на ПИ – 1826 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: поземлен имот с площ от 1826 кв.м. в с.Златитрап, местност „Шопова нива“ за селскостопански дейности: