Търг за отдаване под наем на ПИ – 1580 кв.м. в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ с площ 1580 кв.м. в с.Ягодово, местност „Агълите“ за земеделски нужди :