Търг за отдаване под наем на ПИ – 1150 кв.м. и 2630 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост: ПИ с площ 1150 кв.м. и ПИ с площ 2630 кв.м. в с.Устина, местност „Тепелика“ за овощна градина :