Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 9,60 кв.м. в с.Цалапица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен – 9,60 кв.м. в с.Цалапица за поставяне на преместваемо съоръжение „Преместваем офис“ :