Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 56,80 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 56,80 кв.м. в с.Устина за „Кафе – аператив“: