Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 32 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 32 кв.м. в с.Брестовица за „Павилион за плодове и зеленчуци“: