Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 30 кв.м. в с.Златитрап

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 30 кв.м. в с.Златитрап за „Магазин“:

Прочети