Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 20 кв.м. в с.Храбрино

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 20 кв.м. в с.Храбрино за поставяне на преместваемо съоръжение „РЕП – пакетирани изделия“ :