Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 15 кв.м. в с.Марково

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен с площ от 15 кв.м. в с.Марково за поставяне на преместваемо съоръжение „Обект за търговска и обслужваща дейност – мобилна пощенска станция“ :