Търг за отдаване под наем на незастроен терен – 10 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен – 10 кв.м. в с.Устина за поставяне на преместваемо съоръжение с предназначение „За продажба на плодове, зеленчуци и пакетирани стоки“ :