Търг за отдаване под наем на култова религиозна сграда в с.Крумово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: сграда с функционално предназначение – култова религиозна сграда в с.Крумово за „Траурна дейност“: