Търг за отдаване под наем на дворно място – 5242 кв.м. в с.Брестовица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: дворно място – 5242 кв.м. в с.Брестовица: