Община „Родопи“ с подробности и насоки по програма “Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Община „Родопи“ информира , че на официалния сайт на общината са публикувани насоки по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. Всички заинтересова лица могат да се запознаят с условията за кандидатстване и списъка с документи за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, която ще се финансира от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); 

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Планира се кандидатстването да се извършва в информационната система ИСУН 2020 от собствениците на жилищата, а не чрез общинските администрации.

Налични са редица изисквания към допустимите кандидати, които са подробно описани в насоките, публикувани за обсъждане : Разгледай

Всички, които  желаят да подготвят проектно предложение, с което да кандидатстват трябва да изготвят  документите, преди отваряне на схемата.