Стратегии

Име на документ
1Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008-2011г.
2Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г.
3Стратегия за развитието на туризма на територията на Община „Родопи“ – Пловдив 2014 – 2020г.
4Цели, приоритети и мерки за развитие на община Родопи за периода 2014 – 2020г.
5Механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики
6Стратегия за управление на риска
7Стратегия за организационно развитие на общинска администрация със система от индикатори – община Родопи 2014 – 2020г.
8Анализ на потребностите от социални услуги  община „Родопи“ 2016 – 2020г.
9Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023г.