Програми

Име на документ
1Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост 2013г.
2Програма за опазване на околната среда
3Общинска програма за закрила на детето 2011г
4Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост 2012г.
5Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община „Родопи“ 2013-2017г
6Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2012-2015г.
7Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015г.
8Програма /дългосрочна/ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2023г.
9Програма за развитие на читалищната дейност в община „Родопи” през 2014 Г.
10Програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи 2014-2020г.
11Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2015г.
12Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2016г.
13Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2016-2019г.
14Общинска програма за закрила на детето 2016г
15Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2017г.
16Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
17Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2018г.
18Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
19Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2019г.
20Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2019г.
21Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2020г.
22Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2023г.
23Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
24Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2020г.
25Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2020г.
26Програма за енергийна ефективност 2020-2025г.
27Програма за управление на отпадъците на Община „Родопи“ 2018-2020г.
28Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Родопи“ за 2021г.
29Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община „Родопи“ 2021г
30Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2021г.
31Общинска програма за закрила на детето за 2021г.