Програми

Име на документ
36Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2023г.
35Общинска програма за закрила на детето за 2023г.
34Програма за опазване на околната среда 2021-2028г.
Програма за управление на отпадъците на територията на Община „Родопи“ 2021-2028г.
Приложение 1 – Лечебни растения в Община „Родопи“
33Общинска програма за закрила на детето за 2022г.
32Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2022г.
31Общинска програма за закрила на детето за 2021г.
30Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2021г.
29Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община „Родопи“ 2021г
28Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община „Родопи“ за 2021г.
27Програма за управление на отпадъците на Община „Родопи“ 2018-2020г.
26Програма за енергийна ефективност 2020-2025г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2022г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2023г.
25Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2020г.
24Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2020г.
23Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
22Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2023г.
21Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2020г.
20Общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2019г.
19Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2019г.
18Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
17Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2018г.
16Общинска програма за закрила на детето за 2017г.
15Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2017г.
14Общинска програма за закрила на детето 2016г
13Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2016-2019г.
12Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2016г.
11Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост за 2015г.
10Програма за развитие на интензивното земеделие в Община Родопи 2014-2020г.
9Програма за развитие на читалищната дейност в Община „Родопи” през 2014г.
8Програма /дългосрочна/ за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2023г.
7Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015г.
6Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Родопи“ 2012-2015г.
5Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община „Родопи“ 2013-2017г
4Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост 2012г.
3Общинска програма за закрила на детето 2011г
2Програма за опазване на околната среда
1Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – Общинска собственост 2013г.