Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

След окончателното одобрение от Европейската комисия Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване по процедурата за изграждане на фотоволтаични системи от страна на българските домакинства.

Във връзка с получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  по BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ по Национален план за възстановяване и устойчивост ви информираме, че процедурата е отворена за кандидатстване на 09.05.2023 г. Срокът за кандидатстване е до 10.11.2023 г.

Подготовката и подаването на предложението за изпълнение на инвестиция в Информационната система за управление на средства от ЕС – ИСУН 2020 се извършва по следния начин:

Кандидатът влиза в ИСМ-ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново предложение за изпълнение на инвестиция.

Предложението се изготвя от Кандидата съгласно инструкциите, дадени в Указанията за електронно кандидатстване (Приложение B).

Предложението за изпълнението на инвестицията се подписва с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване от Кандидата или от упълномощен представител/лице на Кандидата.

Изискващите се съгласно настоящите условия за кандидатстване придружителни документи към Формуляра за кандидатстване също се подават изцяло електронно. Всички придружителни документи, за които се изисква сканирано копие, се прикачват в ИСУН 2020 във формат “.pdf”. Посочените документи се описват във Формуляра преди подаването му.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на инвестиция се подава винаги от профила на Кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие именно този профил ще бъде използван за комуникация със СНД (Министерство на Енергетиката) и за отстраняване на забелязани неточности по време на оценката на предложенията за изпълнение на инвестициите. По време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с Кандидата и редакцията на забелязани неточности по подаденото предложение ще се извършват електронно чрез профила на Кандидата в ИСМ-ИСУН 2020, от който е подадено съответното предложение. 

До приключването на работата на Оценителната комисия Кандидатът има възможност да оттегли своето предложение като подаде писмено искане до СНД посредством ИСМ-ИСУН, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСМ-ИСУН от СНД със съответните права.

Моля, обърнете внимание, че само Формулярът за кандидатстване и изискуемите на етап Кандидатстване документи ще бъдат оценявани. Затова изключително важно е тези документи да съдържат цялата необходима информация.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

•          Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

•          Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

•             Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

•             Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

•             Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

•             Максимален размер на финансиране за предложение по:

–             Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

–             Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.   

За слънчевите инсталации за БГВ в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията (ЗУТ, в сила до 20 януари 2023 г.) не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

Същевременно в чл. 147, ал. 2 от ЗУТ (в сила до 20 януари 2023 г.) е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 на ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) се предвижда да не се издава разрешение за строеж за инсталации за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници (ВИ) към съществуващите еднофамилни жилищни и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност не надхвърля до 20 kW. За тези инсталации е необходимо да бъдат изготвени проектни решения в части „Конструкции“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация.

Разрешение за строеж се издава при монтаж на инсталации за производство на топлинна енергия от ВИ в еднофамилни жилищни сгради, в случай че общата инсталирана мощност на инсталацията е над 20 kW, както и в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи.

В издаденото становище/проектно решение следва изрично да е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

По Компонент 2 безвъзмездното финансиране ще се предоставя за доставката и монтаж на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия не се допуска, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

В чл. 25а, ал. 5 от ЗЕВИ изрично се посочва, че краен клиент може да внася произведената от него електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Посоченото изискване гарантира, че крайният получател на помощта не може да продава произведената електрическа енергия от фотоволтаичната система, без да е присъединен към разпределителната електрическа мрежа като производител на електрическа енергия.

За изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност до 5 МW в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14а от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 от ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) разрешение за строеж не се издава за изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност е до 20 kW.

За тези инсталации е необходимо да бъдат изготвени проектни решения в части „Конструкции“ и/или „Електро“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.

Разрешение за строеж се издава при монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ в еднофамилни жилищни сгради, в случай че общата инсталирана мощност на инсталацията е над 20 kW, както и в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи.

Критерии за допустимост на Кандидатите

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

1)   Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2)   Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

3)   Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства

4)   Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5)   Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

6)   На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

7)   В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

8)   В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията СНД може да прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

9)   В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

10)         В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:

•    при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp  – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);

•    при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).

11)         Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5), която/които включва/т:

•    ценовите параметри на доставката и монтажа и

•    данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12)         Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

1)  Към предложението за изпълнение на инвестиция Кандидатът трябва да представи Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).

Кандидатът трябва да представи и заверени копия на следните документи:

2)   Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;

3)   Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т.1;

4)   Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.

5)   Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо;

6)   Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси; 

7)   Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост;

8)   Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

9)   Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда;

10) Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:

А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или

Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или

В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).

11)         Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

ВАЖНО: На етап подаване на предложения за изпълнение на инвестиция от крайни получатели Кандидатът представя документи, доказващи изпълнение на критериите за допустимост по т. 9.1 и липса на основания за недопустимост по т. 9.2 от настоящите Условия за кандидатстване.

Обстоятелствата по т. 9.1, т. 4) и 6) и по т. 9.2, т. 1) и 2) се проверяват служебно от СНД.

В случай че подаденото от Кандидата предложение бъде одобрено за финансиране, преди подписването на договор за финансиране с крайния получател се извършва проверка за установяване на тези обстоятелства въз основа на документи и данни, до които СНД има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Структурата за наблюдение и докладване извършва проверка по служебен път за обстоятелството дали крайният получател е осъждан. Когато резултатът от служебната справка е „осъждан“, Кандидатът следва да представи свидетелство за съдимост.