Становище на БАН, относно качеството на водата в с.Брестовица

Изготвено становище на Българска Академия на Науките – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, относно качеството на подаваната от ВиК ЕООД – Пловдив вода за питейно-битови нужди на с.Брестовица, изготвено по искане на Кмета на Община „Родопи“