Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2022г.

От 15.10.2021г. до 15.11.2021г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 15.10.2021г. до 30.11.2021г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.