Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „КУТ и С“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството“