Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК към 17.03.2022г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 17.03.2022г. до 31.03.2022г. :