Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Костадин Атанасов, Ивелина Симеонова, Иван Борисов, Иван Михайлов, Евгений Атанасов, Веселин Гундев, Васил Цветков, Величка Тошева, Ваня Тодорова, Димитър Площаков, Александър Атанасов, Константин Гундев, Татяна Николаева, Румяна Николова, Севда Атанасова и Тони Михайлов за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обекти „Жилищно строителство“, „Техническа инфраструктура“, улица-тупик в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: