Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Недялка Станчева и Николай Станчев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ :