Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Янислав Симеонов, Катерина Симеонова, Мария Хюсни и Енгин Мустафа за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“: