Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Веска Кръстева, Елена Добрикова и Тодор Добриков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ и образуване на УПИ – „Търговска, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Герена“: