Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Вера Петрова, Атанас Лозанов и Христо Петров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :