Съобщения до Величка Георгиева и Николай Вечев

Съобщения до Величка Георгиева и Николай Вечев за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Стопанска дейност – шивашки цех за чанти, офиси, шоурум и столова“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :