Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Васил Динов и Ценко Балкански за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :