Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Цвятко Домузов и Милка Домузова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Обществено обслужваща, складова, търговска и административна дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“: