Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Стойна Семкова, Димитрийка Илиева, Иван Семков, Светла Лазарова и Стефан Хаджиев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“: