Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Стефания Делиева и Надя Михайлова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“ :