Съобщения до Стефания Делиева и Надя Михайлова

Съобщения до Стефания Делиева и Надя Михайлова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“ :