Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Спас Бакъров и Атанас Гюлев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Извор, местност „Бяло поле“: