Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Севдалина Караиванова-Кандил, Ивелин Иванов, Костадин Димитров, Доника Димитрова, Александър Младенов, Николета Запрева и Петя Петрова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти „Жилищно застрояване“, „Техническа инфраструктура“ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“: