Съобщения до Румен Петров и „Миракъл ГД“ ООД

Съобщения до Румен Петров и „Миракъл ГД“ ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ за обект „Жилищно строителство“, „Техническа инфраструктура“ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :